Uitgevoerde projecten

Uitgevoerde projecten

Uitgevoerde projecten

2016

Een tiental bewoners bezochten deze avond en droegen diverse waardevolle zaken aan:
– De zitbanken, fietsenstalling zijn totaal verwaarloosd en zou vervangen moeten worden. Je kunt niet echt op een behoorlijke bank zitten. Ook de prullenbakken zijn verdwenen waardoor er veel rommel in het park terecht komt.
– Daarnaast zouden er meer prullenbakken in het dorp mogen komen zodat er geen zwerfvuil ontstaat in het dorp.
– Twee afgevaardigden van het IVN Bellingwolde presenteerden het nieuwe blad van `Natuurlijk` van de IVN Bellingwedde (zie website van IVN Bellingwedde). De Dorpsraad blijft in contact met het IVN en bij projecten op het gebied van natuur en milieu kunnen we samenwerken.
– Onvoldoende parkeerplaatsen nabij de Meet en Akkerheem, hierdoor overlast op de Hoofdweg. Ook zijn er te weinig parkeerplaatsen voor invaliden.
– In het gebied van de Groene Kruislaan staat ca. 10 maanden van het jaar water onder het huis met als gevolg schimmels en narigheid. De dorpsraad zal dit meenemen in het jaarlijkse overleg met de gemeente, komende juni.
– Bermbeschadigingen en goede parkeerplaatsen aan de Hoofdweg blijft aandacht houden en dit geeft ook een aanblijk van verpaupering.
– Veel vrachtverkeer en te hard rijden op de Rhederweg blijkt nog steeds overlast geven voor de bewoners aan deze weg. Zo ook het onderhoud aan de secundaire weg naast de Rhederweg.

 

Een afgevaardigde van de dorpsraad is bij de informatiebijeenkomst geweest over de essen aan de Tweekarspelenweg. Deze 1300 essen hebben een takkenvirus dat zijn oorsprong vindt in Polen. Ze worden dit jaar verwijderd wegens gevaar voor verkeer, fietsers en wandelaars. Er komt nieuwe aanplant met een ander ras bomen aan de kant van Bellingwolde en aan het einde van de Tweekarspelenweg. Daartussen blijft het open. Bijna alle omwonenden van de Tweekarspelen weg waren aanwezig, ca. 12 mensen totaal. De reacties waren vrijwel unaniem positief. Vragen werden o.a. gesteld over het verkeer tijdens het verwijderen van de bomen, veiligheid en beschaduwing van de gewassen.

2015

Avond over isolatie succes!
De mede door de dorpsraad georganiseerde avond over huizenisolatie was een succes.De opkomst van ongeveer 50 mensen is goed te noemen. De informatie die werd gegeven was helder en overzichtelijk. Alle aspecten van isolatie kwamen aan de orde. Ook de aansluitende bedrijvenmarkt werd druk bezocht. Al met al een mooie avond!

isolatieavond

Van 22 t/m 29 maart vond de Grunneger weke plaats. Deze week werd georganiseerd door de gemeente Vlagtwedde en staat bol van activiteiten op het gebied van de Groninger taal, muziek en cultuur. Dit jaar heeft de gemeente Bellingwedde voor het eerst meegedaan aan de Grunneger weke. Klik op de afbeelding hieronder voor de flyers:

Vlagtwedde-620x350Gemeente-Bellingwedde-Gemeente-Vlagtwedde-640x433-620x350

 

Zoals veel Bellingwolders maar ook de bewoners van Vriescheloo nog wel zullen weten, was er bij een van de plassen bij het Veendiep een mogelijkheid om te zwemmen. Er werd toen veel gebruik van gemaakt. Er was een ligweide en een klein zandstrand.In de loop der jaren is dit langzaam maar zeker verdwenen door afkalving en wildgroei van bomen en struiken. De dorpsraad van Vriescheloo was dit tijdens de schouw ook opgevallen. Zij denken dat er binnen hun dorp wel behoefte is aan een dergelijke zwemgelegenheid. En mogelijk ook wel binnen Bellingwolde, ondanks de aanwezigheid van het natuurbad “Kemperpark”, aan de Sportweg in Bellingwolde.

De dorpsraad Vriescheloo heeft daarom het initiatief genomen om te kijken wat er mogelijk is om dit strandje nieuw leven in te blazen. De Loosterplassen vallen onder Staatsbosbeheer en niet onder de gemeente Bellingwedde.Daarom is er een bijeenkomst georganiseerd met Staatsbosbeheer, de dorpsraad van Bellingwolde en Plaatselijk Belang Rhederbrug, om te onderzoeken wat de wensen en mogelijkheden zijn voor het herstel van het strandje. Staatsbosbeheer stond niet onwelwillend tegenover het plan ,maar hun financiële mogelijkheden zijn beperkt. Daarom is de inbreng van de Dorpsraden en Plaatselijk Belang Rhederbrug noodzakelijk.

We hebben het volgende met elkaar afgesproken:

-SBB zal de ligweide en het strandje opknappen . Gaten worden gedicht en er zal nieuw zand worden aangebracht voor het strandje. Dat zal dit voorjaar worden gedaan.
-Er komt weer een afvalbak , die door de gemeente 1x per week zal worden geleegd.
-De dorpsraden en PBR houden een oogje in het zeil en zullen bij toerbeurt de picknicktafel onderhouden, schoonmaken.
-De kwaliteit van het water wordt tijdens het seizoen regelmatig gecontroleerd.(Is nu al het geval) en staat aangegeven op het informatie bord bij de parkeerplaats te bereiken vanaf de Dijkweg. Ook te vinden op de site van Waterschap Hunze en Aa.

Of het herstel een succes wordt hangt natuurlijk mede af van de gebruikers. Houdt de boel schoon en netjes. Probeer afval e.d zoveel mogelijk mee te nemen . Tevens roepen we hondenbezitters op de honden van het zandstrandje weg te houden, en buiten dit gebiedje hun behoefte te laten doen. Mensen die er willen zwemmen zullen er dankbaar voor zijn.
Mocht U iets signaleren waar iets aan gedaan moet worden ,dan kunt U dat mailen aan de dorpsraad in Vriescheloo:
dorpsraad.vriescheloo@gmail.com
We hopen dat het een succes wordt!

Kom kennismaken, praat mee en geef uw mening! Op 25 februari a.s. nodigt de Dorpsraad Bellingwolde u uit voor een open avond. Van 19.00 tot 22.00 uur ‘s avonds bent u welkom in de Steunstee, Reidersingel 29/31 (op de begane grond aan de achterkant van het rechter appartementengebouw). Wij hebben gekozen voor een inloopavond. We gaan dus niet centraal vergaderen maar gaan liever persoonlijk met u in gesprek. U kunt komen wanneer u wilt, praten met wie en waarover u wilt en ook weer vertrekken wanneer u wilt.
Jongeren en dorpshuis
Een heet hangijzer in ons dorp vinden wij het ontbreken van een jongerencentrum. We horen van veel mensen dat die het met ons eens zijn. Dan het dorpshuis De Meet: dat functioneert nauwelijks meer als centrale ontmoetingsplek. Vindt u dat Bellingwolde een dorpshuis moet hebben? Of vindt u een dorpshuis niet zo belangrijk? We hebben in ons dorp tenslotte steunstees, café’s en kantines van sportverenigingen waar mensen elkaar kunnen ontmoeten. Wij hebben dit al tweemaal aangekaart bij het college van Burgemeester en Wethouders. Helaas gebeurt er weinig. Er ligt een onderzoek van het Instituut voor het Midden- en Kleinbedrijf waaruit blijkt dat een commerciële beheerder in De Meet geen droog brood kan verdienen. Toch zoekt de gemeente het nu weer in die richting. Willen we hier verder mee komen, dan hebben we uw steun nodig. Kom uw mening geven op de open avond of stuur een bericht via het contactformulier

Andere onderwerpen
Het afgelopen jaar hebben wij gebruikt om ons netwerk op te bouwen. Naast de gemeente hebben wij contacten met de provincie, het waterschap Hunze en Aa’s, Acantus, het COA (asielzoekerscentrum) en het Oude Ambt. We hebben ons bezig gehouden met een aantal verkeersknelpunten waarvoor we inmiddels een werkgroep Verkeer hebben ingesteld. Over al deze onderwerpen kunt u met ons in gesprek en natuurlijk kunt u ook nieuwe onderwerpen aandragen.
Wij zijn altijd op zoek naar nieuwe leden dus ook wie interesse heeft daarvoor, kom vrijblijvend langs! Verder zouden wij het komende jaar graag aan de slag gaan met een energiecoöperatie met als doel goedkope duurzame energie voor onze inwoners. Met onze huidige bezetting van zes leden plus een webmaster gaat dat niet lukken. Dus wie wil zich daarbij aansluiten?

De opening van de nieuwe Coop voorjaar 2014 heeft niet gezorgd voor veel extra verkeer op het kruispunt van de Hoofdweg en de Rhederweg/Blijhamsterweg. Dat is de conclusie van de tellingen die voor en na de opening van de supermarkt zijn gehouden. De plannen van de provincie voor de nieuwe inrichting van het kruispunt blijven dan ook ongewijzigd.

Dorpsraad Bellingwolde maakte zich zorgen over de veiligheid van de fietsers in het voorstel. Daarom hebben wij overlegd met de gemeente en de provincie. Daaruit kwam dat de provincie in april en juni verkeerstellingen uit zou voeren op het kruispunt Hoofdweg/Rhederweg. Mocht het verkeer na opening van de supermarkt sterk toenemen, dan zouden de plannen nog kunnen worden aangepast.

Onlangs kwam het resultaat van de tellingen beschikbaar. Het blijkt dat op de Rhederweg/Blijhamsterweg het verkeer niet is toegenomen. Op de Hoofdweg is het aantal motorvoertuigen met ongeveer een vijfde (20 procent) gestegen. Over het aantal fietsers valt weinig te zeggen omdat het aantal te klein is om conclusies te trekken. Het aantal fietsers in juni is wel groter dan in april maar dat kan ook aan het seizoen liggen.

De provincie blijft dan ook bij het oorspronkelijke plan. Daarin komen midden in de Rhederweg/Blijhamsterweg middengeleiders zodat fietsers en voetgangers niet in één keer over hoeven te steken. Volgens de landelijke richtlijnen zijn middengeleiders voor de veiligheid niet eens nodig maar ze komen er toch voor het comfort van de voetgangers en fietsers. Stoplichten komen er dus niet maar de Dorpsraad Bellingwolde is tevreden met de positieve opstelling van de provincie en de betere onderbouwing van het voorstel.

In samenwerking met de Dorpsraad Bellingwolde organiseert het Energieloket Groningen de zogenaamde “Warmtetour”.Een informatieavond en bedrijvenmarkt over isolatie in Partycentrum “de Meet”.
Woensdag 3 februari.
De Warmtetour wordt uitgevoerd in opdracht van het Energieloket van Groninger gemeenten en uitgevoerd door de “Natuur en Milieufederatie Groningen”. De avond bestaat uit onafhankelijke informatie over isolatietechnieken, terugverdientijden en financiering, subsidies. Tevens vindt een lokale bedrijvenmarkt plaats. Hier presenteren bedrijven hun isolatietechnieken en kunt U informatie krijgen welke vorm van isolatie voor U het beste is. Huiseigenaren met een C tot en met G label worden middels een brief uitgenodigd om naar de avond te komen. Veel informatie over eerdere avonden in Drenthe kunt U vinden via de volgende link:
http://www.drentziterwarmpjesbij.nl/warmtetour/

Witte-voetjesactie nog steeds nodig

De Dorpsraad Bellingwolde heeft op 14 december 2015 weer meegewerkt aan de witte-voetjesactie van de politie. Dit is een preventieve controle om inwoners te attenderen op het risico van inbraken en diefstallen. In Bellingwolde zijn 30 huizen bezocht met de politie, raadslid dhr. Brouwer en wethouder ‘t Mannetje

De meeste mensen hadden wel een leuke smoes als we ze aanspraken op onveilige situaties:

– Mijn vrouw/man komt zo weer op de fiets, daarom is de deur nog open. Meest gehoord!

– Och ik moest nog even wat pakken in huis, daarom is de deur nog open.

– Normaal slaat de hond altijd aan (van teckel tot Deense dog).

– Autodeur open: heb ik vast per ongeluk op de afstandsbediening gedrukt.

De oogst van 30 woningen:

– 8 niet afgesloten auto’s, één ervan met de sleutels er nog in.

– veel fietsen die buiten staan en niet op slot zijn

– diverse garages en bergingen waar deuren van open stonden en / of niet afgesloten waren.

Huurhuizen waren beter afgesloten dan de koophuizen. De sociale controle was in Plan Oost erg goed. We zijn door diverse bewoners aangesproken waar we mee bezig waren.

wittevoetjes