Jaarverslag Dorpsraad Bellingwolde. 2016

Het jaar zit er weer op!

2016 Was voor ons een jaar waar we met gemengde gevoelens op terug kijken. Mede door het opstappen van een aantal bestuursleden.

Het gevolg is een krappe bezetting van het bestuur.

Toch heeft dit ons er niet van weerhouden weer een aantal zaken aangaande de leefbaarheid van ons dorp op te pakken.

 

-Begin 2016 hebben we besloten een nieuwe website te gaan maken. Toegankelijker en duidelijker. Het resultaat mag er zijn. Voordeel is bovendien dat we de site zelf kunnen beheren en invullen.

Bedrijven in Bellingwolde hebben ons hierbij financieel gesteund. Zij hebben een

vermelding op de website gekregen.

 

-Vanaf 2016 vergaderen we weer in de Meet. Daar horen we ook thuis.

In het dorpshuis. Voor iedereen goed bereikbaar.

 

-Inloopavonden.

De dorpsraad heeft in 2016 2x een inloopavond georganiseerd, bedoeld voor alle bewoners. De opkomst is wisselend. Maar het is voor de dorpsraad een goede manier om met bewoners van ons dorp in gesprek te gaan over wat er leeft in het dorp. En waar de leefbaarheid verbeterd kan worden.

We gaan hier in 2017 mee door.

 

Warmtetour.

-In februari hebben we samen met het Energieloket Groningen als eerste dorp in Groningen een avond over huizenisolatie georganiseerd. De zogenaamde “Warmtetour”. Er waren bedrijven met stands en sprekers

die uitleg gaven over het belang van, en de mogelijkheden van isolatie.

De opkomst was goed te noemen. en de reactie waren over het algemeen positief.

 

-Bijeenkomst bomenkap Tweekarspelen weg.

Alle bomen worden langzaam maar zeker aangetast door een virus dat via de lucht de bomen besmet. De takken van de essen worden aangetast en vormen op den duur een gevaar voor weggebruikers aldaar als ze afbreken.

Wethouder  ‘t Mannetje lanceerde hier een voorstel waarmee de gemeente naar de provincie gaat om toch een subsidie binnen te halen. Het nieuwe boombeplantingsplan werd door de direct belanghebbenden positief ontvangen. Ook de dorpsraad kon zich vinden in het plan.

Aanpak  rotte kiezen.

-Nota “Aanpak rotte kiezen” van de gemeente. Hierin wordt een rol voor de DR weggelegd. Namelijk : Het inventariseren van deze panden in ons dorp.

We besluiten dit op te pakken door zelf het dorp te gaan verkennen en een lijst te

maken . Het aantal rotte kiezen in Bellingwolde lijkt mee te vallen. We komen niet verder dan 3 a 4 panden, waarvan op dit moment alweer enkele worden opgeknapt.

We hebben onze bevindingen doorgepeeld aan de gemeente.

Vervanging riolering in plan Oost.

– De gemeente is voornemens om de riolering van de Zuiderstraat en de Noorderstraat

vanaf de Middensingel tot de Westersingel in zijn geheel te vervangen in verband met de slechte staat van het rioolstelsel.

Door deze werkzaamheden zullen de straten opnieuw worden bestraat.

De werkzaamheden zullen in 2017 worden uitgevoerd.

Op verzoek van een aantal bewoners hebben we een enquête uitgezet,waarin

bewoners van deze straten aan konden geven wat ze graag veranderd willen zien

aan de herinrichting van de straat. De respons was weliswaar matig ,maar een aantal zaken kwamen wel naar voren.

Als belangrijkste item kwam hierin naar voren, dat met name inritten en voetpaden beter moeten worden aangelegd. Nu veel hoge stoepranden bij de inritten.

Ook moet er een voorlichtingsavond komen voor de belanghebbenden over het wat en hoe.

De enquête hebben we overhandigd aan de betreffende wethouder.

Dit project loopt door in 2017. We blijven het volgen.

 

-Bermen Hoofdweg.

Op initiatief van Ine Quick-Westhof , bewoonster aan de Hoofdweg, is er een petitie opgesteld, gericht aan het college, met daarin het verzoek om de bermen van de hoofdweg te Bellingwolde zodanig te versterken en te verbeteren dat het de titel”beschermd dorpsgezicht ” met trots kan dragen.

De petitie is door 40 bewoners ondertekend. De petitie is overgedragen aan de dorpsraad.

De dorpsraad heeft de enquête op haar  beurt weer aangeboden aan de betreffende wethouder en  zal dit met het college bespreken in hun reguliere overleg. Vervolg in 2017.

Inloopavond juni 16

-Op de inloopavond van de Dorpsraad op 22 juni hebben we gesproken met een aantal bewoners van plan Zuid. Zij gaven aan al jaren last te hebben van wateroverlast in hun huizen. Met name grondwater in de kelder/kruipruimte. Tot nu toe is hier door de gemeente en waterschap geen actie op ondernomen. De dorpsraad heeft met de bewoners afgesproken dit  aan te kaarten bij het overleg met het college op 30 juni.

Om te weten hoe ernstig de overlast is ,hebben we in samenwerking met de bewoners een eenvoudige enquête uitgezet met 4 vragen: ( met dank aan K.Tebbenhof)

Uit de enquête blijkt dat er veel overlast is en dat dit de leefbaarheid aantast.

De Dorpsraad zal dit gaan bespreken met het college. 31 jan.17. Vervolg in 2017.

 

-Schouw.

De Dorpsraad heeft dit jaar weer een vervolg gegeven aan de schouw van het dorp.

Dit keer hebben we plan Oost nog een keer geschouwd. En tevens een calamiteitenlijst opgesteld. Een lijst met zaken die op korte termijn aangepakt moeten worden. (Met dank aan Geert van der Laan voor zijn hulp.)

De uitslag komt in 2017.

 

 

Concluderend kunnen we stellen ,dat de dorpsraad ondanks de krappe bezetting,

toch aardig wat activiteiten heeft ontplooid in 2016.

We gaan hier in 2017 vol goede moed mee door. Hopelijk melden zich nog wat nieuwe leden aan.

 

Januari 2017,

 

Harrie Vlutters

Secretaris Dorpsraad Bellingwolde.

 

 

 

 

Jaarverslag Dorpsraad Bellingwolde 2015

Inleiding:

Het jaar 2015 is voor de dorpsraad een jaar geweest met de nodige problemen.
We hebben niet optimaal gefunctioneerd. Dit kwam door allerlei redenen.
In de loop van het jaar zijn er een aantal leden opgestapt om persoonlijke redenen.
Het beheer en onderhoud van de website kwam daardoor in het geding en was daardoor niet meer up-to-date.
Gelukkig hebben we dit jaar weer 2 nieuwe leden mogen begroeten. Dit betekent wel dat we aan elkaar moeten wennen en ons functioneren opnieuw moeten bezien.
Hoe gaan we verder? Wat willen we ?Waar houden we ons wel en niet mee bezig.?
Daar zijn we het afgelopen jaar mee bezig geweest en heeft ons veel tijd gekost.
We hopen in 2016 weer wat meer naar buiten te kunnen treden.

In 2015 heeft de dorpsraad de volgende zaken opgepakt:

Verlichting langs fietsroutes voor scholieren.
Dit onderwerp stond ook in 2014 op de agenda van de dorpsraad. En ook afgelopen jaar hebben we er bij de politiek op aangedrongen hierop actie te ondernemen. We hebben de verantwoordelijke wethouder hierop aangesproken en deze heeft aangegeven dat er een
onderzoek gaat komen. De gemeenteraad heeft hierop aangedrongen. Een motie hierover
van de PvdA is al in een eerder stadium aangenomen. Ook in 2016 zullen we U op de hoogte houden van het vervolg.

Parkeren vrachtwagen binnen de bebouwde kom.
Bewoners van de Rhederweg namen contact met ons op over geparkeerde vrachtwagens. Die veroorzaakten veel overlast met draaiende motoren en koelinstallaties en bij nacht en ontij komen en vertrekken. Bij de gemeente kreeg men nul op het rekest. Na gesprekken van de Dorpsraad Bellingwolde met gemeente en provincie worden de parkeerplaatsen opgeheven.
De overlast van geparkeerde vrachtwagens langs de Rhederweg en Vonkslaan lijkt
voorbij te zijn. Tot grote tevredenheid van de omwonenden. De parkeerplaatsen zijn verwijderd en de chauffeurs hebben alternatieven aangeboden gekregen.
Het lijkt te werken.

Riolering Zuid
Een bewoner uit Zuid trok bij de Dorpsraad Bellingwolde aan de bel over wateroverlast in Zuid. Tweemaal hebben wij in de Bellingwedder een oproep gedaan om te kijken of andere bewoners ook last hebben. Niemand heeft zich echter gemeld. Wij ondernemen nu verder geen actie. Wel hebben wij het probleem besproken met het College van burgemeester en wethouders in ons overleg van 4 december 2014. Het probleem is inderdaad al langer bekend bij de gemeente. Dat er nog niets aan gedaan is komt door ontwikkelingen zoals de nieuwe COOP en een nieuw rioleringsplan. De afwatering rond de nieuwe supermarkt zal nu aangepakt worden tegelijk met de inrichting van het kruispunt Hoofdweg/Rhederweg.

Witte-voetjesactie
Maandagavond 19 januari hebben enkele leden van de Dorpsraad Bellingwolde meegedaan aan de witte-voetjes actie van de politie in Zuid. Daarbij is gecontroleerd of woningen en schuren wel goed zijn afgesloten. Daarna lieten we zogenaamde ‘voetjes’ achter: papieren voetjes met daarop de tekst: “Dit had de afdruk van een inbreker kunnen zijn”. In Zuid bleken de inwoners erg goed van vertrouwen. Schuurtjes en garages waren niet afgesloten, een dure fiets stond buiten. Eén persoon was zijn hond aan het uitlaten en had de deur niet afgesloten. Het is mooi dat we ons zo veilig voelen in ons dorp. Maar iemand die kwaad in de zin heeft maken we het zo wel erg makkelijk.

Schouw.
In 2015 heeft de dorpsraad geen schouw gehouden in het dorp.

Overleg met WMO, Acanthus, COA (AZC)
Enkele keren per jaar heeft de dorpsraad een overleg met de diverse maatschappelijke organisaties. We kijken waar we raakvlakken hebben en waar we elkaar mogelijk van dienst kunnen zijn.

Oudeschanskerweg.
De Oudeschanskerweg is een weg ,die veel wordt gebruikt door scholieren.
Er is geen goed fietspad vanaf de Hamseweg naar Bellingwolde. Het fietspad langs de bosrand wordt als onveilig ervaren. Geen verlichting.
Daardoor fietsen scholieren op de openbare weg. Dit levert een gevaarlijke situatie op.
Op aandringen van de dorpsraad ,is de snelheid verlaagd van 80 km. naar 60 km/uur.

Collegetour.
Elke 9 maanden vindt er een overleg plaats met het college van B&W.
Daarin bespreken we lopende zaken en ontwikkelingen binnen de gemeente en ons dorp.

Jaarverslag Dorpsraad Bellingwolde 2014

Inleiding.

Dit is het eerste jaarverslag van de Dorpsraad Bellingwolde.
Na een jaar van voorbereiding is in januari 2014 de dorpsraad officieel
gestart door het tekenen van de statuten bij de notaris.
Dit eerste jaar was het voor de dorpsraad toch wat zoeken naar een zinvolle invulling .
Het doel van de Dorpsraad is het bevorderen van de leefbaarheid van Bellingwolde.
Maar dat is een breed begrip.
Uiteindelijk hebben we veel zaken aangepakt waarvan wij vonden dat ze belangrijk zijn voor ons dorp.

Hieronder vindt U een verslag van onze activiteiten met de eventuele resultaten
van het afgelopen jaar.
Voor een aantal zaken verwijzen we U naar onze website voor meer achtergrondinformatie.

Binnen de dorpsraad is een commissie verkeer opgestart. Zij hebben de volgende zaken
opgepakt.
-De veiligheid rond het kruispunt Rhederweg/Hoofdweg.
Door de verplaatsing van de COOP naar de huidige locatie waren we bang dat de verkeersonveiligheid in het geding zou komen. Daarom hebben we verkeerstellingen
afgedwongen bij de gemeente en provincie om te kijken wat de aantallen zouden betekenen voor de inrichting van het kruispunt.
De Dorpsraad heeft gepleit voor verkeerslichten voor langzaam verkeer, fietsers voetgangers.
De tellingen gaven aan dat er te weinig verkeersaanbod is om dit voorstel over te nemen.
De herinrichting zal dus uitgevoerd worden zoals in het eerder gepresenteerde plan.
Dus met middengeleiders in de Rhederweg.

-Parkeeroverlast van vrachtwagens aan de Rhederweg.
De bewoners aan de Rhederweg klagen al geruime tijd over de overlast die vrachtwagens daar veroorzaken .Belemmering uitzicht, vroeg starten, met als gevolg verstoorde nachtrust, koelmotoren die staan te draaien, met als gevolg ernstig verstoorde nachtrust
van bewoners.
De commissie heeft dit opgepakt en is in overleg gegaan met provincie en gemeente.
Het resultaat is dat de parkeerplaatsen worden verwijderd en er in overleg met de betrokken chauffeurs en bedrijven naar alternatieven wordt gezocht.

-Verkeerssituatie Oudeschanskerweg
De veiligheid voor met name fietser (scholieren) van en naar Oudeschans en verder is hier in het geding. Langs het gedeelte Bellingwolde -Oudeschans loopt geen fietspad direct langs de weg ,maar langs het bosperceel aldaar . Dit is met name in de donkere delen van het jaar onveilig. Geen verlichting. Er zijn door ons diverse voorstellen gedaan.
Eerste resultaat: De huidige snelheid zal worden verlaagd van 80 naar 60 km. per uur.
We gaan hier nog meer verder.
-Verlichting langs de parallelweg van de Blijhamsterweg tussen Bellingwolde en Blijham.
Ook dit is een route die veel gebruikt wordt door fietsers (scholieren) naar Winschoten.
Met name ‘s avonds en ‘s nachts is dit zeer onveilig.

Buiten de verkeerscommissie zijn de volgende zaken aan de orde gekomen:

-Wateroverlast in plan Zuid.
Dit probleem is diverse keren bij de gemeente aangekaart.
Afspraak met d gemeente is, dat er bij de herinrichting van de Hoofdweg nabij de Merellaan ook gekeken zal worden naar de werking van hemelwater afvoer en de capaciteit van de riolering. De dorpsraad volgt dit proces.

-Overleg met COA.
De dorpsraad neemt deel aan het multidisciplinair overleg met het COA. Ze signaleert problemen met het AZC en geeft adviezen indien nodig.

-Overleg met NAM. Gasboring Langebrug.
Samen met andere dorpsraden is de dorpsraad uitgenodigd voor een informatief overleg met de NAM ivm de hernieuwde proefboring bij Langebrug in Blijham.
Naar aanleiding van dit gesprek is men gekomen tot een informatieavond in Blijham.
Ondanks deze avond is de onrust bij bewoners in met name Blijham en Bellingwolde niet
afgenomen. De dorpsraad heeft de stemming onder de inwoners van Bellingwolde gepeild. Daaruit blijkt dat er weinig vertrouwen is in de NAM. Men is bang voor bevingen en mogelijk schade aan woningen. De dorpsraad heeft deze onrust overgebracht aan B en W Bellingwedde middels een brief. zie ook onze website over dit onderwerp.

-Witte voetenactie.
De dorpsraad heeft actief deelgenomen aan de “witte voetenactie” in de hele gemeente.
Uit deze actie blijkt dat veel inwoners van onze gemeente erg slordig omspringen met
de bescherming van hun bezittingen. Veel huizen en schuren waar met zonder enige moeite naar binnen kon. Het betekent natuurlijk ook dat veel bewoners zich betrekkelijk veilig wanen in onze gemeente.

Zwemstrandje Loosterplassen.
Ooit was er een zwemstrandje bij de Loosterplassen. (Veendiep). Dit was totaal verwaarloost. Op initiatief van de dorpsraad Vriescheloo zijn we samen met Plaatselijk Belang Rhederbrug en Staatsbosbeheer in overleg gegaan, om te zien of dit strandje weer in ere hersteld kon worden. Het resultaat is dat voorjaar 2015 het strandje weer opgeknapt zal worden door Staatsbosbeheer. Zie ook de website van Dorpsraad Bellingwolde.

-Schouw.
In 2014 hebben we 2 keer een deel van het dorp geschouwd. Daarbij hebben we met name gekeken naar hoe de wegen en groen er in ons dorp bij liggen. Van onze bevindingen wordt een rapport opgemaakt en in de planning van de gemeente opgenomen voor onderhoud of herstel. Van acute problemen ,dat wilzeggen gevaarlijk voor alle verkeersdeelnemers ,denk aan grote gaten in de weg of stoeptegels waarover je kunt struikelen, hebben we gelijk melding gemaakt bij de gemeente. Deze worden dan zo snel mogelijk aangepakt.

-Ontwikkelingen rond invulling van de Meet.
De dorpsraad heef afgelopen jaar meerdere keren het niet functioneren van de Meet als dorpshuis bij het college aangekaart. Er zijn te weinig activiteiten om de Meet draaiende te houden. De gemeente is met diverse patijen in gesprek gegaan om te kijken hoe de exploitatie van de Meet gestalte kan krijgen. Dit krijgt een vervolg in 2015.

-Dorpenronde van B en W met de dorpsraad 2 keer per jaar.
In dit overleg wisselen we met elkaar van gedachten waar we mee bezig zijn .Zowel van de kant van de gemeente als van de dorpsraad.

-We zijn als dorpsraad ook betrokken bij plannen om de Brualer Schloot langs de grens in Duitland beter te laten aansluiten op de Nederlandse natuurgebieden. De zogenaaamde EHS ( ecologische hoofdstructuur.)
De Dorpsraad is bij twee sessies in Duitsland en een sessie in Nederland geweest.
Het betreft hier een project waar provincie, gemeente, Staats bosbeheer, Landkreis Leer, Niedersachsen en verschillende Duitse en Nederlandse instanties aan mee werken.
Het ging over de oude loop van de Westerwoldse A terug brengen op Nederlands grondgebied, en de Brualer Schloot op Duits grondgebied verbreden zodat er een beter leefgebied komt voor de beesten ,zoals bevers, en Sieltief op Duits grondgebied De Dorpsraad is bij twee sessies in Duitsland en een sessie in Nederland geweest.
Het betreft hier een project waar provincie, gemeente, Staats bosbeheer, Landkreis Leer, Niedersachsen en verschillende Duitse en Nederlandse instanties aan mee werkten.
Een doel is ook het toerisme te bevorderen in dit gebied.

Hoe verder?

Voor 2015 gaan we voorlopig verder op de ingeslagen weg.
Vanuit de gemeente is eer en vraag om te komen met een visie van de dorpsraad
over de leefbaarheid van Bellingwolde en onze rol daarin.
Hierover zullen we in 2015 een standpunt gaan innemen
Ook de schouw en “witte voetenactie “zal weer op het programma staan.
Evenals het half jaarlijks overleg met B&W, overleg met COA.
Ook de verkeerscommissie zal de ontwikkelingen rond herinrichting Hoofdweg -Rhederweg en de situatie Oudeschanskerweg nauwlettend blijven volgen. Deze projecten zijn nog niet afgerond.
Ook de ontwikkeling rond het parkeerprobleem van vrachtwagens binnen Bellingwolde,
zullen we volgen.
We hopen voor 2015 ,dat de bewoners ons steeds beter weten te vinden ,om zaken die leefbaarheid aangaan bij ons aan te kaarten. Dat is het bestaansrecht van de dorpsraad.

HJ.Vlutters
Secretaris