Beste bewoners van Bellingwolde!

 

In haar laatste algemene bestuursvergadering vergadering d.d. 18 oktober 2017 heeft de voltallige Dorpsraad Bellingwolde met algemene stemmen besloten zich op te heffen.

De volgende redenen zijn daarbij voor ons doorslaggevend:

 

-De Dorpsraad is te klein. Slechts 3 actieve leden. En 1 slapend lid.

-De Dorpsraad is daardoor geen echte vertegenwoordiging van bewoners.

-Er is geen of nauwelijks inbreng vanuit de bevolking.

-Het dorp is verdeeld in groeperingen die zich niet of nauwelijks met elkaar

verbonden voelen. Plan Oost, Plan Zuid , Rhederbrug, Hoofdweg.

 

De Dorpsraad is niet in staat gebleken hier verandering in te brengen.

De bestuursleden leggen dan ook hun functies neer per 31-12-2017, het einde van het boekjaar.

-Zij stopt per direct met haar actieve bezigheden.

-De Dorpsraad zal haar website opheffen.  We geven de gemeente echter de mogelijkheid de site slapend te laten voorbestaan , zodat een eventuele nieuwe raad deze kan overnemen.

De beslissing om te stoppen is na veel discussie tot stand gekomen en was niet

gemakkelijk.

Het zitting hebben in de dorpsraad moet ook leuk zijn ,maar werd door ons steeds meer als een last ervaren. Ook dit heeft meegewogen in onze beslissing.

Hopende U hiermee voldoende geïnformeerd te hebben,

Met vriendelijke groeten,

namens de Dorpsraad Bellingwolde.

Welkom

De dorpsraad is een vereniging, die is opgericht op verzoek van de gemeente Bellingwedde, op 4 december 2013.

Doel van de dorpsraad is :

– het versterken van de leefbaarheid binnen het dorp Bellingwolde.

– het bevorderen van de communicatie tussen burgers en gemeentelijke overheid.

– Het op verzoek of op eigen initiatief adviseren van burgers, gemeente , provincie of particuliere instellingen.
Zoals vermeld, zit de dorpsraad er niet voor zichzelf, maar voor alle inwoners van Bellingwolde. Zijn er zaken die de leefbaarheid aantasten, dan kun je die aankaarten bij de dorpsraad. De dorpsraad kan dan in gesprek gaan met betrokkenen, om te kijken wat er aan gedaan kan worden.

Tevens kunt U contact met ons opnemen via de website. Klik op onderstaande link. Laat Uw bericht achter op:  www.dorpsraadbellingwolde.nl/contact

De Dorpsraad bestaat uit:

Voorzitter a.i.:    Tjerk Beekman                   Penningmeester: Functie is vacant.

Secretaris:         Harrie Vlutters

Bestuurslid:        Maarten de Wit

Bestuurslid:        Jeroen Leemhuis

Gemeente Bellingwedde

Voor alle informatie over de gemeente Bellingwedde klikt u op het onderstaande logo.

logo       logo citta slow

Benieuwd naar de “Visie op de Leefbaarheid gemeente Bellingwedde”? Klik op onderstaande link!

http://www.bellingwedde.nl/document.php?m=7&fileid=25719&f=3ff19f0abe5f1b5a0407e4f20e854085&attachment=0&a=657

Lees ook het verhaal over de Lethe door Geert van der Laan. Zie onder foto’s en verhalen.

Nieuwsfeed

Dorpsraad Bellingwolde

 

Nieuws en Activiteiten

4 juli2017-Dorpsraad in overleg met college van B&W

Op 4 juli vond er weer een periodiek overleg plaats met B&W Bellingwedde.

De belangrijkste onderwerpen waren:

-De presentatie van de plannen voor de herinrichting van Plantsoen Middensingel.

B&W heeft hierop laten weten erg positief te zijn over dit burgerinitiatief. Ze zal de Dorpsraad dan ook ondersteunen om dit plan te verwezenlijken.

Het grote probleem waar we ons voor gesteld zien ,is de financiering van de plannen.

Er is geen geld beschikbaar op de begroting van de gemeente. We zullen dus op zoek moeten naar alternatieve geldstromen.

Ook het idee de speeltuin aan de Zuiderstraat te verplaatsen naar een andere locatie

viel in goede aarde. We gaan dus door met de plannen.

-Er zullen geen maatregelen worden genomen tegen de verkeersoverlast bij de Oosterschool tijdens halen en brengen van leerlingen . wethouder van de Tuin heeft hierover wel een gesprek gehad met de schoolleiding,  Het blijft de verantwoordelijkheid van ouders om de veiligheid in de gaten te houden.

-De verlichting langs de Blijhamsterweg, waar de Dorpsraad voor heeft gepleit, zal nog in 2017 aangebracht worden.Aldus Weth. ‘t Mannetje.

Al met al een prima overleg met het college.

7 juni 2017-Herinrichting Plantsoen Middensingel in Plan Oost.

Zoals misschien wel bekend lijden de Essen in het Plantsoen Middensingel aan de Essentakken ziekte. De bomen moeten daarom gekapt worden. Ze vormen een gevaar voor wandelaars en omwonenden.

De bewoners gaan samen met de Dorpsraad een plan maken voor de herinrichting van het plantsoen. Dit ter verfraaiing van de leefomgeving. Het plan verkeert al in een vergevorderd stadium. Het zal in juli aan het college worden gepresenteerd.

Voor dit plan zullen mogelijke subsidies worden aangevraagd.

Ook bestaan er plannen de huidige speeltuin aan de Zuiderstraat te verplaatsen naar een plek die meer geschikt is.

Ook dit idee zal met het college worden besproken.

We hopen op een positieve reactie van het college.

7 juni 2017-Dorpsraad maakt bezwaar tegen Nieuwe dienstregeling openbaar vervoer 2018.

Door een brief van de Gemeenten Bellingwedde en Vlagtwedde zijn we erop geattendeerd ,dat de nieuwe dienstregeling Openbaar Vervoer Groninge en Drenthe, met name voor ons dorp geen verbetering inhoudt.

De lijn belbus komt te vervallen en wordt vervangen door de zogenoemde Hubtaxi.

Deze manier van vervoer is vergelijkbaar met de Regiotaxi. Hubtaxi zal naar verwachting een stuk duurder uitvallen dan de lijnbelbus.

Ov chip gebruiken is niet mogelijk.

De Dorpsraad is van mening dat dit een aantasting betekent van de leefbaarheid .

En dat willen we natuurlijk niet.

In een brief hebben we onze bezwaren kenbaar gemaakt en ons volledig geschaard achter de brief van de Gemeente aan het OV Bureau.

Het ontwerp hoofdlijnen dienstregeling kunt U vinden via onderstaande link.

Klik dan op Memo vrijgave etc. onder in het document.

U kunt ook als burger natuurlijk ook zelf bezwaar maken via mail of per post.

Ontwerp Hoofdlijnen Dienstregeling 2018.

29 mei 2017- Witte voetenactie plan Oost

De dorpsraad heeft ook dit jaar weer meegelopen met de zogenaamde Witte Voeten actie.

Een manier om bewoners van ons dorp te attenderen op het risico van inbraak.

Omdat het erg warm was stonden veel achterdeuren open ,waar we zo naar binnen konden zonder dat het door de bewoners werd opgemerkt. Alle kans om wat spullen mee te nemen.

In veel deuren zaten de sleutels in het slot. Met name bij de oudere bewoners was dit het geval. Ook veel auto’s waren niet afgesloten.

Het zegt gelukkig ook iets over het gevoel van veiligheid in ons dorp.En dat is natuurlijk ook positief.

De reacties van de bewonerswaren bijna allemaal positief. Men vond het een goede actie.

Volgend jaar weer!!

20-09-2016 Petitie Bewoners Hoofdweg over Toestand Bermen

Op initiatief van Ine Quick-Westhof van Hoofdweg 164 ,is er een handtekeningenactie gehouden onder bewoners van de Hoofdweg in Bellingwolde over de slechte toestand van de bermen aan de Hoofdweg. De handtekeningen zijn verzameld tussen de huisnummers 128 en 202.

40 Bewoners hebben de petitie ondersteund,waarvan de tekst als volgt luidt:

Hoofdweg Beschermd Dorpsgezicht?

Petitie

aanwonenden van de Hoofdweg Bellingwolde

constateren

-dat de bermen van de Hoofdweg regelmatig kapot gereden worden,waardoor geulen ontstaan die bij regenval veranderen in modderstroken;

-dat de huidige aanblik van de Hoofdweg daardoor de benaming “beschermd dorpsgezicht” onwaardig kan worden genoemd;

-dat aanwonenden hun heil zoeken in het aanbrengen van zelfbedachte oplossingen als:paaltjes , vlaggetjes, stenen, bloembakken, e.d.

en verzoeken

de gemeente Bellingwedde de bermen van de Hoofdweg te Bellingwolde zodanig te versterken (bijvoorbeeld door het aanleggen een of meerdere stro(o)k(en) ,zogenoemde grasstenen.),dat deze straat met recht het predicaat “beschermd dorpsgezicht” kan dragen.

Deze petitie is door de dorpsraad aan de desbetreffende Wethouder toegestuurd.

 

07-09-2016 Verslag inloopavond Dorpsraad

Inloopavond Dorpsraad Bellingwolde op 7 september 2016.

Na het succes van de vorige inloopavond van de dorpsraad, hebben we besloten hier een vervolg aan te geven.
Het is een goede manier om met de inwoners van Bellingwolde in gesprek te komen over zaken die zij belangrijk vinden voor het dorp.
De dorpsraad zal proberen de onderwerpen ,die aan de orde komen op te pakken voor zover als dit mogelijk is.

De onderwerpen die aan de orde kwamen zijn de volgende:

-Er is een handtekeningenactie gestart van enkele bewoners over de soms slechte staat
van de bermen tussen hoofdweg en voetpad, vooral veroorzaakt door parkeren in de berm tussen voetpad en hoofdweg. Een prima initiatief.

 

 

-Er is ook gevraagd of er een overdekte fietsenstalling kan komen bij de Meet.

En ook een betere verlichting ter plaatse. Mogelijk kan dit opgepakt worden bij herinrichting ingang van de Meet.

-Er worden vaak auto,s geparkeerd vlak voor de ingang van Oase aan de hoofdweg. Ze staan daardoor voor een groot deel op de rijbaan. Fietsers moeten daardoor ver uitwijken met gevaarlijke situaties als gevolg.
De dorpsraad zal dit bespreken met de eigenaar.

Een laatste positief bericht:
De vernieuwde brug in de Buiskoolweg had nog wat brede lengtesporen. Gevaarlijk
als je met je fiets daarin komt. Na melding binnen 2 weken aangepast. Hulde.!

30-06-2016 -Overleg Dorpsraad met Collge.

Op 30 juni had de Dorpsraad haar overleg met het college, dat voltallig aanwezig was.

De volgende onderwerpen kwamen aan de orde:

-Stand van zaken rond herinrichting kruispunt Rhederweg/Hoofdweg.

 

-Verlichting langs de Blijhamsterweg.

 

-Vervanging riolering in Plan Oost.

Dit staat voor 2017 in de planning. Gemeente zal voorlichting aan de burgers regelen middels oa. een voorlichtingsavond. Nog niet bekend wanneer.

-Wateroverlast Plan Zuid.

De problemen aldaar zijn aangekaart bij de betreffende wethouder.

Op 30 juni had de Dorpsraad haar overleg met het college, dat voltallig aanwezig was.

De volgende onderwerpen kwamen aan de orde:

-Stand van zaken rond herinrichting kruispunt Rhederweg/Hoofdweg.

-Verlichting langs de Blijhamsterweg.

 

-Vervanging riolering in Plan Oost.

Dit staat voor 2017 in de planning. Gemeente zal voorlichting aan de burgers regelen middels oa. een voorlichtingsavond. Nog niet bekend wanneer.

-Wateroverlast Plan Zuid.

De problemen aldaar zijn aangekaart bij de betreffende wethouder. De resultaten van het onderzoek dat we hebben gehouden, samen met de bewoners aldaar, is aan de wethouder toegestuurd