Welkom

De dorpsraad is een vereniging, die is opgericht op verzoek van de gemeente Bellingwedde, op 4 december 2013.

Doel van de dorpsraad is :

– het versterken van de leefbaarheid binnen het dorp Bellingwolde.

– het bevorderen van de communicatie tussen burgers en gemeentelijke overheid.

– Het op verzoek of op eigen initiatief adviseren van burgers, gemeente , provincie of particuliere instellingen.
Zoals vermeld, zit de dorpsraad er niet voor zichzelf, maar voor alle inwoners van Bellingwolde. Zijn er zaken die de leefbaarheid aantasten, dan kun je die aankaarten bij de dorpsraad. De dorpsraad kan dan in gesprek gaan met betrokkenen, om te kijken wat er aan gedaan kan worden.

Tevens kunt U contact met ons opnemen via de website,dorpsraadbellingwolde.nl/contact
of telefoon: 064484823

 

Vergaderdata Dorpsraad: 20.00 uur in de Meet.

7 september, inloopavond.Van harte welkom!

5 oktober.

2 november.

12 december, Overleg met College B&W.

14 december.

 

Gemeente Bellingwedde

Voor alle informatie over de gemeente Bellingwedde klikt u op het onderstaande logo.

logo       logo citta slow

Nieuwsfeed

Dorpsraad Bellingwolde

 

Dorpsraad Bellingwolde shared Politie Winschoten e.o.'s photo. ...

GETUIGE GEZOCHT, Bellingwolde. 2016234285. Op woensdag 10-8 tussen 8:20 en 8:40 uur verloor een aangever zijn portemonnee voor COOP in Bellingwolde. Een getuige zag dat een man de portemonnee oppakte en de verliezer achterna liep de COOP in. De volgende dag bleek echter dat de vinder de portemonnee niet heeft teruggeven aan de verliezer. We zijn op zoek naar de onbekend gebleven getuige: een vrouw, blank, ongeveer 45 jaar oud, 1.65 m lang, verzorgd uiterlijk, normaal postuur, donkerblond haar tot net over haar oren. Het is een naald in een hooiberg, maar aan de andere kant zijn er wel meer moeilijke zaken opgelost met behulp van Facebook... Delen van dit bericht wordt zoals gebruikelijk zeer op prijs gesteld.

View on Facebook

Dorpsraad Bellingwolde shared Snel internet Westerwolde's photo. ...

View on Facebook

Op onze website kunt u het jaar verslag 2015 van de dorpsraad bellingwolde zien ...

View on Facebook

Nieuws en Activiteiten

30-06-2016 -Overleg Dorpsraad met Collge.

Op 30 juni had de Dorpsraad haar overleg met het college, dat voltallig aanwezig was.

De volgende onderwerpen kwamen aan de orde:

-Stand van zaken rond herinrichting kruispunt Rhederweg/Hoofdweg.

Na de zomer zal in september begonnen worden met de werkzaamheden.

Voordien worden er door de gemeente 2 inloopavonden (in juli en augustus) georganiseerd voor de bewoners. Hier zal ook de uitvoerder aanwezig zijn. Er zal uitleg komen over de fasering en over de omleidingsroutes. Het plan zoals het er al lag zal onveranderd worden uitgevoerd.

-Verlichting langs de Blijhamsterweg.

Het voorstel voor het aanbrengen van verlichting heeft het in de raad niet gehaald. Te duur. Wel is er een voorstel aangenomen te kijken naar alternatieven, zoals wegmarkeringe die gebruik maken van zonne-energie. Hierover wordt contact gezocht metTechnische Hogescholen en ANWB, die hier mee bezig zijn. En mogelijk daaraan gekoppelde subsidies. Medio oktober moet er een verslag van komen in de raad.

-Vervanging riolering in Plan Oost.

Dit staat voor 2017 in de planning. Gemeente zal voorlichting aan de burgers regelen middels oa. een voorlichtingsavond. Nog niet bekend wanneer.

-Wateroverlast Plan Zuid.

De problemen aldaar zijn aangekaart bij de betreffende wethouder. De resultaten van het onderzoek dat we hebben gehouden, samen met de bewoners aldaar, is aan de wethouder toegestuurd. Zie voor de resultaten van de enquête  hieronder het bericht over wateroverlast in Zuid. De wethouder heeft aangegeven dat het zal worden meegenomen bij aanpak van de afwatering bij de Merellaan. Samen met de aanpak van de Hoofdweg/Merellaan.

30-06-2016 -Aanpak "rotte kiezen" in Bellingwedde.

De gemeente is al een aantal jaren bezig om zeer verwaarloosde panden (ook wel rotte kiezen genaamd) aan te pakken. Zij heeft hiervoor de hulp van de dorpsraad ingeroepen, om een inventarisatie te maken van deze panden in Uw dorp. Tot op heden deed de gemeente dit zelf.
Het doel van deze aanpak is om Uw leefomgeving te verbeteren. Ook voor mensen die zich willen vestigen in ons mooie dorp is het belangrijk dat de rotte kiezen verdwijnen.

De dorpsraad vraagt hierbij om Uw hulp. U kunt aan ons melden of er bij U in de buurt ook panden zijn die als “rotte kies” aangemerkt kunnen worden.
Daarbij moet het pand aan een aantal criteria voldoen.

Een rotte kies is:
Een pand waarbij de verstoring van het uiterlijk zeer ernstige vormen heeft aangenomen. Het pand is (voor de tijd waarin we nu leven) in zijn huidige staat niet meer bewoonbaar. Tevens is het pand strijdig met redelijke eisen van welstand.
Gedacht kan worden aan zeer ernstige vormen in het uiterlijk aan:
-gaten in het dak.
-verzakkingen van muren.
-dichtgespijkerde ramen en deuren.
-gevaar voor omwonenden en voorbijgangers.

Denkt U dat er een pand is dat aangemerkt kan worden als “rotte kies”,
meldt dit dan via mail op de website van de dorpsraad http://www.dorpsraadbellingwolde.nl of anders telefonisch via
06 – 44848239.

Verpaupering van panden.

Naast deze “rotte kiezen wil de gemeente ook verpaupering van panden in kaart brengen.
Het kan een voorbode zijn van een ‘Rottekies”.
Voor deze panden gelden weer andere criteria.
Deze zijn:
-Een slecht dak.
-Slechte dakgoten.
-Houtrot.
-Afgebladderde verf.
Als U vindt ,dat er panden zijn in Uw omgeving ,die hier aan voldoen, laat het ons
dan ook weten. Wij spelen dit door aan de gemeente.
U kunt dit op dezelfde manier doen als hierboven beschreven.

Veel meer informatie kunt U vinden op de website van de gemeente.

http://www.bellingwedde.nl/actueel/nieuws_41583/item/beleidsnotitie-rotte-kiezen-en-verpaupering-vastgesteld_16480.html

22-6-2016 -Wateroverlast in Plan Zuid

Op de inloopavond van de Dorpsraad hebben we gesproken met een aantal bewoners van plan Zuid. Zij gaven aan al jaren last te hebben van wateroverlast in hun huizen. Met name grondwater in de kelder/kruipruimte. Tot nu toe is hier door de gemeente en waterschap geen actie op ondernomen. De dorpsraad heeft met de bewoners afgesproken dit  aan te kaarten bij het overleg met het college op 30 juni.

Om te weten hoe ernstig de overlast is ,hebben we in samenwerking met de bewoners een eenvoudige enquête uitgezet met 4 vragen: ( met dank aan K.Tebbenhof)

-Waar woont U?

-Heeft U regelmatig grondwater in de kruipruimte?

-Heeft U zelf maatregelen genomen tegen de overlast.?

-Tast deze overlast Uw woongenot aan?

Het aantal uitgezette formulieren was 98. We kregen er 36 terug.Een heel mooi resultaat.

Van de 36 hebben er 24 last van grondwater in hun kruipruimte of kelder. Dit is niet alleen het geval bij extreem weer, maar ook onder normale weersomstandigheden.

De meeste klachten komen van de Groene Kruislaan, Merellaan en Gronddiep.

De Klieve heeft weinig tot geen last. Veel bewoners geven aan ,dat het hun woongenot aantast.

Al met al reden genoeg om de gemeente te vragen om een reactie en om er iets aan te gaan doen.

21-6-2016 - Uitslag enquête vervanging riolering Noorder- en Zuiderstraat

We hebben 90 vragenformulieren uitgezet in de buurt. Hierop zijn slechts 7

reacties gekomen.

Toch kun je uit vragenlijst wel een aantal punten noemen die de bewoners belangrijk

vinden en meermaals genoemd worden.

1-Verwijderen van hoge stoepranden voor de inritten naar de huizen.

Inritten opnieuw aanleggen. Drempelloos.

2-Voetpaden herstraten en beter begaanbaar maken voor rollators, invalidenwagens.

Hiervoor goede op- en afritten maken naar de rijbaan bij oversteekplaatsen.

3-De meningen over de verkeersdrempels zijn wat wisselend. Duidelijk is wel dat er bij

de in (uit) gang van de speeltuin het verkeer zodanig moet worden afgeremd ,dat het

veilig is voor de kinderen die daar in uit lopen (rennen).

4- Daar waar de bus van Arriva door de bocht gaat extra versteviging van het wegdek,

zodat het niet binnen korte tijd weer kapot gaat.

Ook is er een vraag gesteld over de aansluiting van de huizen op het nieuwe rioleringssysteem en wie de kosten voor de aansluiting voor zijn rekening neemt.

Tevens pleit de Dorpsraad voor een voorlichtingsbijeenkomst voor de bewoners.

Deze is ook toegezegd in een brief dd. 15 maart 2016 van de Heer Nijboer van de afdeling Ruimte aan de Heer van der Laan ,Zuiderstraat 15 in Bellingwolde.

19-5-2016 - Noorder- en zuiderstraat

Vervanging riool en herbestrating Noorderstrat en Zuiderstraat, enquête is onder de bewoners  uitgezet en inspraakmogelijkheden worden met de gemeente besproken.