Ons jaarverslag 2016 is nu op deze site te lezen.

Hier kunt U lezen wat de Dorpsraad het afgelopen jaar voor het dorp en haar bewoners heeft kunnen betekenen.

Onze dank gaat uit naar iedereen en met name ondernemers uit Bellingwolde ,die ons het afgelopen jaar hebben gesteund. Dank ook voor jullie financiële bijdrage.

Wie dit zijn ,kunt U zien op de pagina Bedrijven!

 

Welkom

De dorpsraad is een vereniging, die is opgericht op verzoek van de gemeente Bellingwedde, op 4 december 2013.

Doel van de dorpsraad is :

– het versterken van de leefbaarheid binnen het dorp Bellingwolde.

– het bevorderen van de communicatie tussen burgers en gemeentelijke overheid.

– Het op verzoek of op eigen initiatief adviseren van burgers, gemeente , provincie of particuliere instellingen.
Zoals vermeld, zit de dorpsraad er niet voor zichzelf, maar voor alle inwoners van Bellingwolde. Zijn er zaken die de leefbaarheid aantasten, dan kun je die aankaarten bij de dorpsraad. De dorpsraad kan dan in gesprek gaan met betrokkenen, om te kijken wat er aan gedaan kan worden.

Tevens kunt U contact met ons opnemen via de website,dorpsraadbellingwolde.nl/contact
of telefoon: 0653597779

De Dorpsraad bestaat uit:

Voorzitter a.i.:    Tjerk Beekman

Secretaris:         Harrie Vlutters

Penningmeester: Nelly IJzer

Bestuurslid:        Maarten de Wit

Bestuurslid:        Jeroen Leemhuis

Heeft U zin en tijd om ons team te versterken? Meldt U aan. Dit kan via de website onder het kopje Contact! Of via bovenstaande link! Maar U kunt ons ook bellen op bovenstaand 06 nummer.

Vergaderdata Dorpsraad 2017: 20.00 uur in de Meet. Op dinsdag.

18 januari

31 januari overleg met College van B &W.

9 februari  Donderdag.

9 maart    Donderdag

11 april   Open avond voor alle bewoners. 19.30 uur!

9 mei

6 juni

11 juli

8 augustus

12 september

3 oktober

7 november

12 december

 

Gemeente Bellingwedde

Voor alle informatie over de gemeente Bellingwedde klikt u op het onderstaande logo.

logo       logo citta slow

Lees ook het verhaal over de Lethe door Geert van der Laan. Zie onder foto’s en verhalen.

Nieuwsfeed

Dorpsraad Bellingwolde

 

Dorpsraad Bellingwolde shared Snel internet Westerwolde's photo. ...

Juist senioren kunnen ook veel voordeel hebben bij snel internet! Langer veilig thuis blijven wonen, niet voor iedere arts-afspraak naar het ziekenhuis hoeven, contact met (klein)kinderen: Internet kan het leven voor senioren aangenamer en veiliger maken. geef je belangstelling op : goo.gl/lzgkmB

View on Facebook

11 april houd de dorpsraad weer een inloopavond voor de bewoners van bellingwole aanvang 19.30 u.
Tevens willen wij de mensen die ons hebben gesteund in 2016 bedanken
En de ondernemers van bellingwole die een advertentie op onze website hebben.
meer info over de ondernemers vindt u op onze website dorpsraad bellingwole .
...

View on Facebook

Nieuws en Activiteiten

20-09-2016 Petitie Bewoners Hoofdweg over Toestand Bermen

Op initiatief van Ine Quick-Westhof van Hoofdweg 164 ,is er een handtekeningenactie gehouden onder bewoners van de Hoofdweg in Bellingwolde over de slechte toestand van de bermen aan de Hoofdweg. De handtekeningen zijn verzameld tussen de huisnummers 128 en 202.

40 Bewoners hebben de petitie ondersteund,waarvan de tekst als volgt luidt:

Hoofdweg Beschermd Dorpsgezicht?

Petitie

aanwonenden van de Hoofdweg Bellingwolde

constateren

-dat de bermen van de Hoofdweg regelmatig kapot gereden worden,waardoor geulen ontstaan die bij regenval veranderen in modderstroken;

-dat de huidige aanblik van de Hoofdweg daardoor de benaming “beschermd dorpsgezicht” onwaardig kan worden genoemd;

-dat aanwonenden hun heil zoeken in het aanbrengen van zelfbedachte oplossingen als:paaltjes , vlaggetjes, stenen, bloembakken, e.d.

en verzoeken

de gemeente Bellingwedde de bermen van de Hoofdweg te Bellingwolde zodanig te versterken (bijvoorbeeld door het aanleggen een of meerdere stro(o)k(en) ,zogenoemde grasstenen.),dat deze straat met recht het predicaat “beschermd dorpsgezicht” kan dragen.

 

Deze petitie is door de dorpsraad aan de desbetreffende Wethouder toegestuurd.

 

We zullen dit onderwerp nogmaals aan de orde stellen in ons overleg met het College

op 12 december van dit jaar. Zie ook de notulen van ons vorig overleg met het College op 30 juni.

30-06-2016 Notulen overleg Dorpsraad en College Bellingwedde

Naam overleg : College en dorpsraad Bellingwolde
Locatie : De Meet – Bellingwolde
Datum : Donderdag 30 juni, 19.30 uur
Voorzitter : De heer Beekman
Notulist : Nathalie Hoogstra
Genodigden : Bellingwedde: Burgemeester Snijder – Hazelhoff, wethouder Van der Tuin, wethouder Huizing, wethouder ’t Mannetje, de heer Cannegieter

Dorpsraad: De heren Beekman en Vlutters en mevrouw IJzer
Afwezig :Maarten de Wit

1. Opening De heer Beekman opent de vergadering met een woord van welkom. De dorpsraad bestaat op dit moment helaas maar uit 3 actieve leden.

2. Vaststellen verslag vorig overleg; vaststellen actielijst; vaststellen agenda
2.1 Vaststellen agenda:
De agenda wordt zonder wijzigingen goedgekeurd.

2.2 Het verslag van het vorige overleg wordt, na enkele vragen, goedgekeurd.
De dorpsraad zal dit verslag op de website zetten.
2.3 Vaststellen actielijst:

– Hoe meer toeristen trekken naar Bellingwedde?

Bourtange en Tenaxx spelen in op chinezen. Touroperators zijn benaderd voor een combinatietoer Giethoorn/Bourtange en dan eventueel Tenaxx. Dit ligt bij Stichting Promotie Westerwolde en Toerisme Westerwolde.

– Dorpsraad zou graag meer terugkoppeling ontvangen over de BOR-schouw.

Begin 2015 is er een schouw geweest. Dit bestand is zoek geraakt bij Oranjewoud. Desondanks heeft de dorpsraad het gevoel dat er niet naar hun teruggekoppeld wordt. Het college legt uit hoe het werkt en dat er per jaar een onderhoudsschema gemaakt wordt. Hopelijk kan er bij de volgende dorpenronde teruggekoppeld worden.

– Secundaire weg tussen Bellingwolde en Blijham geeft voor fietsers een onveilig gevoel vanwege geen verlichting en landbouwverkeer. Er ligt een motie of het een haalbare kaart is om verlichting door te voeren.

– Parkeergedrag Vonkslaan en De Meet.

Aan de Vonkslaan is dit nu opgelost. Af en toe staan er sporen in de berm. Het parkeerverbod bij De Meet. Er is een tekort aan invalide-parkeerplaatsen. Het personeel parkeert er. Het Dorpsplein zal nog heringericht worden.

3. BOR-schouw

Er is geen schouwronde geweest in de periode van het laatste overleg tot nu.

4. Bespreekpunten Dorpsraad Bellingwolde

4.1 Stand van zaken kruispunt Rhederweg – Hoofdweg

De werkvoorbereiding en aanbesteding zijn afgerond. Voor de vakantie wordt er nog een inloopavond gepland met gemeente en aannemer. De werkzaamheden zal in 4 fasen verlopen om de overlast te beperken. Datum informatieavond zal zijn op 14 juli en in september. Op 4 september zullen de werkzaamheden van start gaan. Wethouder Van der Tuin laat een tekening zien waarop de fasen staan aangemerkt.

4.2 Stand van zaken verlichting Blijhamsterweg

Dit onderwerp is zojuist besproken (punt 2.3.3)

4.3 Herinrichting straten in Plan Oost na vervanging riolering. Hoe wordt dit gecommuniceerd met de bewoners en hebben die inspraak?

De Dorpsraad heeft een enquête naar de bewoners gestuurd. De uitkomst wordt doorgestuurd naar het college. De aanpak van het riool en het wegdek wordt in één keer aangepakt. De presentatie hiervan volgt nog. De werkzaamheden worden in 2017 uitgevoerd. De dorpsraad zet dit op de site.

4.4 Invulling lege plekken in Plan Oost. Dorpsraad denkt aan: volkstuintjes of fruitbomen.

De lege plekken zijn geen eigendom van de gemeente. Het college oppert om contact op te nemen met Stichting 5 mei. Zij doen ook veel activiteiten en hebben wel goede ideeën.

4.5 Communicatie tussen gemeente en dorpsraden. Maandelijks of tweemaandelijks overleg met verantwoordelijke wethouder dorpsraden. Mogelijk plenair met andere dorpsraden.

De dorpsraad heeft veel energie gestoken in de site. Er staan verhalen en foto’s op. Remko meldt dat er op de site van de gemeente ook een link is naar de dorpsraden.
Het verzoek is om 1x per 3 maanden een gesprek te hebben met een wethouder (koffie-uurtje). Het college zegt dat als er vragen zijn, deze per mail gestuurd kunnen worden. Het blijkt dat er niet altijd een antwoord komt. Dit komt waarschijnlijk omdat het de organisatie ingaat als het om inhoudelijk dingen gaat. En de mail niet ingeboekt wordt, raakt het nogal eens zoek. Er is nu afgesproken om alle vragen naar Remko te sturen. Hij zal het dan naar de desbetreffende wethouder en ambtenaar doorsturen ter afhandeling.

4.6 Parkeren langs Hoofdweg. Probleem voor ondernemers/winkeliers.

Omdat er geparkeerd wordt langs de Hoofdweg ontstaan er diepe geulen vol met water. De bermen worden platgereden en door de bomen groeit het gras haast niet aan. Het aangezicht van het dorp komt dit niet ten goede.
Een parkeerverbod is geen optie, parkeerkeien plaatsen neemt het groene ‘zicht’ weg. Conclusie is dat er geen permanente oplossing is. Het parkeergedrag van de mensen maakt dat dit een onoplosbaar probleem wordt.

4.7 Extra punten:

-De oude Coöp. Dit is een rotte kies.

De dorpsraad heeft een lijst opgesteld van rotte kiezen in het dorp. Ongeveer 5 panden komen ervoor in aanmerking. Op de website is een oproep gedaan aan de inwoners om te reageren als zij een ‘rotte kies’ in hun omgeving hebben.
De dorpsraad vraagt of het mogelijk is om in het najaar een bijeenkomst te organiseren met alle dorpsraden en Acantus en eventueel andere betrokkenen om over dit onderwerp te praten.

-Onderlopen kelders/kruipruimtes in Zuid.

Hiervoor heeft de dorpsraad 50 formulieren rondgestuurd. Daarop zijn 36 reacties gekomen. 24 woningen hebben dit probleem. De afwatering lukt niet, omdat de sloten gedempt zijn. Na het aanpakken van de Rhederweg zal gekeken worden of er nog steeds sprake is van wateroverlast. Regenval is niet de oorzaak, maar het hoge grondwaterpeil is de boosdoener.
Wethouder ’t Mannetje krijgt de adressen, dan zal de gemeente dit uit gaan zetten. In Wedderveer is dit onlangs ook door de gemeente afgehandeld. De dorpsraad vraagt of zij hiervan op de hoogte gehouden kunnen worden.

-Kapotte bankjes bij het Kemperspark.

Het college meldt dat deze inmiddels zijn geplaatst.
-De dorpsraad wil in september/oktober weer een open avond organiseren. Zij streven ernaar om aan het eind van dit jaar een dorpsvisie gereed te hebben.

-Er zijn bomen gekapt aan de Sportweg. Waarom?

De reden is dunning. Om de andere bomen niet in de verdrukking te laten komen (grote kruinen) is dit nodig.

-Stronken aan de Tweekarpselenweg.

Geconstateerd dat deze toch weggehaald zijn. Wethouder ’t Mannetje meldt dat dit is gedaan met het oog op de verkeersveiligheid en het beter kunnen maaien van het gras. De nieuwe aanplant gaat van eikenbomen naar rode beukenbomen.

5. Bespreekpunten collegeleden

5.1 Herindeling

Burgemeester Snijder – Hazelhoff meldt de stand van zaken op dit moment. In de agenda’s zijn nu veel dubbele vergaderingen/overleggen. Er zijn teams opgesteld om de voorbereiding naar de herindeling te begeleiden.
Er zullen geen ontslagen vallen. Er komt wel een selectieprocedure. Iedere werknemer kan zijn/haar voorkeur aangeven.
Voor wat betreft de dorpenrondes in de nieuwe gemeente. Vlagtwedde is jaloers op dit concept. Zij denken er hard over om dit ook in te gaan voeren.

5.2 Dorpenronde. Hoe bevalt de dorpenronde?

De dorpsraad meldt dat zij ‘zoekende’ zijn. Ze zijn op zoek naar parttime leden. Deze overleggen worden zeer op prijs gesteld. Het geeft hen een goed gevoel en zijn blij met de openheid van het college.
Het college wil 1x per driekwart jaar langskomen. De volgende dorpenronde staat genoteerd voor 12 december.

6. Rondvraag

-Burgemeester Snijder – Hazelhoff vraagt om een reactie naar de winkeltijden van de Coöp.
Geconstateerd wordt dat het er altijd druk is. Ook op zondag. Iedereen maakt er weleens gebruik van.
Na de zomervakantie gaat het college op werkbezoek bij de Coöp.
Van de geldautomaat wordt veel gebruik gemaakt. Fijn dat deze behouden is gebleven.
-Remko zegt dat als er vragen zijn, de dorpsraad deze eerder moet melden dan te wachten tot een volgende dorpenronde. Meestal kan het vrij snel opgelost worden.

7. Sluiting

De voorzitter dankt een ieder voor zijn aanwezigheid en sluit de vergadering.

07-09-2016 Verslag inloopavond Dorpsraad

Inloopavond Dorpsraad Bellingwolde op 7 september 2016.

Na het succes van de vorige inloopavond van de dorpsraad, hebben we besloten hier een vervolg aan te geven.
Het is een goede manier om met de inwoners van Bellingwolde in gesprek te komen over zaken die zij belangrijk vinden voor het dorp.
De dorpsraad zal proberen de onderwerpen ,die aan de orde komen op te pakken voor zover als dit mogelijk is.

De onderwerpen die aan de orde kwamen zijn de volgende:

-Er is een handtekeningenactie gestart van enkele bewoners over de soms slechte staat
van de bermen tussen hoofdweg en voetpad, vooral veroorzaakt door parkeren in de berm tussen voetpad en hoofdweg. Een prima initiatief.
De dorpsraad heft dit al eerder aan de orde gesteld in het overleg met het college.
De gemeente heeft toen aangegeven niet veel mogelijkheden te zien om dit aan te pakken. Het sneller herstellen van bermen zou al helpen.

-Aansluitend aan het vorige onderwerp is de constatering van bewoners ,dat na het maaien van de bermen langs de hoofdweg er veel maaisel op het voetpad blijft liggen met alle gevolgen voor de begaanbaarheid en afwatering. Het zou goed zijn na het maaien met een borstelmachine hier achteraan te gaan en de rommel te verwijderen. Ook verzakkingen door mollen onder het voetpad moeten wat sneller worden aangepakt.
We gaan dit bespreken met de gemeente.

-Het valt onze gasten op dat er da laatste tijd veel zwerfvuil in de berm van de hoofdweg ligt. Met name verpakkingen van drank. De mogelijke oorzaak hiervan ligt voor een groot deel bij asielzoekers, die vanaf de COOP terug gaan en dan hun flesjes en blikjes achterlaten langs de weg. Ook zijn er dronken asielzoekers gesignaleerd langs de hoofdweg. Liggend langs de weg. De vraag is of er met name op de dinsdagen wat meer controle kan komen ,omdat dit de dag is dat asielzoekers hun geld krijgen uitgekeerd.
Ook de COOP heeft dan ook overlast van drinkende asielzoekers.
De dorpsraad zal hierover in gesprek gaan met het COA.

-Een ander punt dat werd ingebracht ,is de situatie bij de Oosterschool tijdens het halen en brengen van scholieren. De ouders parkeren dan hun auto,s op de hoofdweg
tussen de voetgangersoversteekplaats bij de ventweg tot aan de Kerkweg.
Hierdoor wordt een deel van de weg over een groot stuk geblokkeerd. Het levert veel hinder op voor verkeer en ook een gevaarlijke situatie bij de oversteekplaats. Onoverzichtelijk.
Volgens onze bezoekers is er voldoende ruimte om te parkeren langs de ventweg. Kan zelfs dubbel. Het voorstel is om een stopverbod in te stellen langs de hoofdweg.
Ook dit gaan we met de gemeente bespreken.

-Er is ook gevraagd of er een overdekte fietsenstalling kan komen bij de Meet.

En ook een betere verlichting ter plaatse. Mogelijk kan dit opgepakt worden bij herinrichting ingang van de Meet.

-Er worden vaak auto,s geparkeerd vlak voor de ingang van Oase aan de hoofdweg. Ze staan daardoor voor een groot deel op de rijbaan. Fietsers moeten daardoor ver uitwijken met gevaarlijke situaties als gevolg.
De dorpsraad zal dit bespreken met de eigenaar.

Een laatste positief bericht:
De vernieuwde brug in de Buiskoolweg had nog wat brede lengtesporen. Gevaarlijk
als je met je fiets daarin komt. Na melding binnen 2 weken aangepast. Hulde.!

30-06-2016 -Overleg Dorpsraad met Collge.

Op 30 juni had de Dorpsraad haar overleg met het college, dat voltallig aanwezig was.

De volgende onderwerpen kwamen aan de orde:

-Stand van zaken rond herinrichting kruispunt Rhederweg/Hoofdweg.

Na de zomer zal in september begonnen worden met de werkzaamheden.

Voordien worden er door de gemeente 2 inloopavonden (in juli en augustus) georganiseerd voor de bewoners. Hier zal ook de uitvoerder aanwezig zijn. Er zal uitleg komen over de fasering en over de omleidingsroutes. Het plan zoals het er al lag zal onveranderd worden uitgevoerd.

-Verlichting langs de Blijhamsterweg.

Het voorstel voor het aanbrengen van verlichting heeft het in de raad niet gehaald. Te duur. Wel is er een voorstel aangenomen te kijken naar alternatieven, zoals wegmarkeringe die gebruik maken van zonne-energie. Hierover wordt contact gezocht metTechnische Hogescholen en ANWB, die hier mee bezig zijn. En mogelijk daaraan gekoppelde subsidies. Medio oktober moet er een verslag van komen in de raad.

-Vervanging riolering in Plan Oost.

Dit staat voor 2017 in de planning. Gemeente zal voorlichting aan de burgers regelen middels oa. een voorlichtingsavond. Nog niet bekend wanneer.

-Wateroverlast Plan Zuid.

De problemen aldaar zijn aangekaart bij de betreffende wethouder. De resultaten van het onderzoek dat we hebben gehouden, samen met de bewoners aldaar, is aan de wethouder toegestuurd. Zie voor de resultaten van de enquête  hieronder het bericht over wateroverlast in Zuid. De wethouder heeft aangegeven dat het zal worden meegenomen bij aanpak van de afwatering bij de Merellaan. Samen met de aanpak van de Hoofdweg/Merellaan.

Op 30 juni had de Dorpsraad haar overleg met het college, dat voltallig aanwezig was.

De volgende onderwerpen kwamen aan de orde:

-Stand van zaken rond herinrichting kruispunt Rhederweg/Hoofdweg.

Na de zomer zal in september begonnen worden met de werkzaamheden.

Voordien worden er door de gemeente 2 inloopavonden (in juli en augustus) georganiseerd voor de bewoners. Hier zal ook de uitvoerder aanwezig zijn. Er zal uitleg komen over de fasering en over de omleidingsroutes. Het plan zoals het er al lag zal onveranderd worden uitgevoerd.

-Verlichting langs de Blijhamsterweg.

Het voorstel voor het aanbrengen van verlichting heeft het in de raad niet gehaald. Te duur. Wel is er een voorstel aangenomen te kijken naar alternatieven, zoals wegmarkeringe die gebruik maken van zonne-energie. Hierover wordt contact gezocht metTechnische Hogescholen en ANWB, die hier mee bezig zijn. En mogelijk daaraan gekoppelde subsidies. Medio oktober moet er een verslag van komen in de raad.

-Vervanging riolering in Plan Oost.

Dit staat voor 2017 in de planning. Gemeente zal voorlichting aan de burgers regelen middels oa. een voorlichtingsavond. Nog niet bekend wanneer.

-Wateroverlast Plan Zuid.

De problemen aldaar zijn aangekaart bij de betreffende wethouder. De resultaten van het onderzoek dat we hebben gehouden, samen met de bewoners aldaar, is aan de wethouder toegestuurd. Zie voor de resultaten van de enquête  hieronder het bericht over wateroverlast in Zuid. De wethouder heeft aangegeven dat het zal worden meegenomen bij aanpak van de afwatering bij de Merellaan. Samen met de aanpak van de Hoofdweg/Merellaan.

30-06-2016 -Aanpak "rotte kiezen" in Bellingwedde.

De gemeente is al een aantal jaren bezig om zeer verwaarloosde panden (ook wel rotte kiezen genaamd) aan te pakken. Zij heeft hiervoor de hulp van de dorpsraad ingeroepen, om een inventarisatie te maken van deze panden in Uw dorp. Tot op heden deed de gemeente dit zelf.
Het doel van deze aanpak is om Uw leefomgeving te verbeteren. Ook voor mensen die zich willen vestigen in ons mooie dorp is het belangrijk dat de rotte kiezen verdwijnen.

De dorpsraad vraagt hierbij om Uw hulp. U kunt aan ons melden of er bij U in de buurt ook panden zijn die als “rotte kies” aangemerkt kunnen worden.
Daarbij moet het pand aan een aantal criteria voldoen.

Een rotte kies is:
Een pand waarbij de verstoring van het uiterlijk zeer ernstige vormen heeft aangenomen. Het pand is (voor de tijd waarin we nu leven) in zijn huidige staat niet meer bewoonbaar. Tevens is het pand strijdig met redelijke eisen van welstand.
Gedacht kan worden aan zeer ernstige vormen in het uiterlijk aan:
-gaten in het dak.
-verzakkingen van muren.
-dichtgespijkerde ramen en deuren.
-gevaar voor omwonenden en voorbijgangers.

Denkt U dat er een pand is dat aangemerkt kan worden als “rotte kies”,
meldt dit dan via mail op de website van de dorpsraad http://www.dorpsraadbellingwolde.nl of anders telefonisch via
06 – 44848239.

Verpaupering van panden.

Naast deze “rotte kiezen wil de gemeente ook verpaupering van panden in kaart brengen.
Het kan een voorbode zijn van een ‘Rottekies”.
Voor deze panden gelden weer andere criteria.
Deze zijn:
-Een slecht dak.
-Slechte dakgoten.
-Houtrot.
-Afgebladderde verf.
Als U vindt ,dat er panden zijn in Uw omgeving ,die hier aan voldoen, laat het ons
dan ook weten. Wij spelen dit door aan de gemeente.
U kunt dit op dezelfde manier doen als hierboven beschreven.

Veel meer informatie kunt U vinden op de website van de gemeente.

http://www.bellingwedde.nl/actueel/nieuws_41583/item/beleidsnotitie-rotte-kiezen-en-verpaupering-vastgesteld_16480.html

22-6-2016 -Wateroverlast in Plan Zuid

Op de inloopavond van de Dorpsraad hebben we gesproken met een aantal bewoners van plan Zuid. Zij gaven aan al jaren last te hebben van wateroverlast in hun huizen. Met name grondwater in de kelder/kruipruimte. Tot nu toe is hier door de gemeente en waterschap geen actie op ondernomen. De dorpsraad heeft met de bewoners afgesproken dit  aan te kaarten bij het overleg met het college op 30 juni.

Om te weten hoe ernstig de overlast is ,hebben we in samenwerking met de bewoners een eenvoudige enquête uitgezet met 4 vragen: ( met dank aan K.Tebbenhof)

-Waar woont U?

-Heeft U regelmatig grondwater in de kruipruimte?

-Heeft U zelf maatregelen genomen tegen de overlast.?

-Tast deze overlast Uw woongenot aan?

Het aantal uitgezette formulieren was 98. We kregen er 36 terug.Een heel mooi resultaat.

Van de 36 hebben er 24 last van grondwater in hun kruipruimte of kelder. Dit is niet alleen het geval bij extreem weer, maar ook onder normale weersomstandigheden.

De meeste klachten komen van de Groene Kruislaan, Merellaan en Gronddiep.

De Klieve heeft weinig tot geen last. Veel bewoners geven aan ,dat het hun woongenot aantast.

Al met al reden genoeg om de gemeente te vragen om een reactie en om er iets aan te gaan doen.

21-6-2016 - Uitslag enquête vervanging riolering Noorder- en Zuiderstraat

We hebben 90 vragenformulieren uitgezet in de buurt. Hierop zijn slechts 7

reacties gekomen.

Toch kun je uit vragenlijst wel een aantal punten noemen die de bewoners belangrijk

vinden en meermaals genoemd worden.

1-Verwijderen van hoge stoepranden voor de inritten naar de huizen.

Inritten opnieuw aanleggen. Drempelloos.

2-Voetpaden herstraten en beter begaanbaar maken voor rollators, invalidenwagens.

Hiervoor goede op- en afritten maken naar de rijbaan bij oversteekplaatsen.

3-De meningen over de verkeersdrempels zijn wat wisselend. Duidelijk is wel dat er bij

de in (uit) gang van de speeltuin het verkeer zodanig moet worden afgeremd ,dat het

veilig is voor de kinderen die daar in uit lopen (rennen).

4- Daar waar de bus van Arriva door de bocht gaat extra versteviging van het wegdek,

zodat het niet binnen korte tijd weer kapot gaat.

Ook is er een vraag gesteld over de aansluiting van de huizen op het nieuwe rioleringssysteem en wie de kosten voor de aansluiting voor zijn rekening neemt.

Tevens pleit de Dorpsraad voor een voorlichtingsbijeenkomst voor de bewoners.

Deze is ook toegezegd in een brief dd. 15 maart 2016 van de Heer Nijboer van de afdeling Ruimte aan de Heer van der Laan ,Zuiderstraat 15 in Bellingwolde.

19-5-2016 - Noorder- en zuiderstraat

Vervanging riool en herbestrating Noorderstrat en Zuiderstraat, enquête is onder de bewoners  uitgezet en inspraakmogelijkheden worden met de gemeente besproken.